cherrymuffin

45 tekstów – auto­rem jest cher­ry­muf­fin.

* * *

Wy­pijam kieliszek. Gorzka ciecz spływa po moim przełyku i zos­ta­wia nies­mak w gar­dle. Pat­rzę za ok­no. Liście de­likat­nie drgają, in­ne ogar­nia pa­raliż. Być może się cze­goś boją. Nie mam już sił przełykać [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 2 fiszki • 10 września 2014, 13:05

Tekst zawiera wyrazy wulgarne

Zgod­nie z pun­ktem 4 regulaminu stro­ny tek­st do­dany przez użyt­kowni­ka nie po­winien za­wierać wul­ga­ryzmów oraz treści ob­raźli­wych, treści pro­pagujących prze­moc, treści o cha­rak­terze por­nogra­ficznym. Pub­li­kowa­ne treści w ser­wi­sie Cy­taty.in­fo po­win­ny być zgod­ne z za­sada­mi netykiety.

Niniejszy tek­st zos­tał ad­mi­nis­tra­cyj­nie uk­ry­ty ze względu za niez­godność treści z re­gula­minem strony. 

dziennik • 20 czerwca 2014, 02:30

* * *

Znów pi­jany nad ra­nem wyszedłem z ba­ru. Szedłem par­kiem i słuchałem ptaków. Nu­ciły swoją ra­dosną pieśń. Słońce le­niwie wyłaniało się zza chmur, "jeszcze zbyt wcześnie by wstać" po­myślałem. Świat budził się do [...] — czytaj całość

opowiadanie
zebrało 7 fiszek • 16 czerwca 2014, 01:39

Le­ciał już 4 tydzień ciągu, no­gi ja­koś sa­me pro­wadziły mnie do mo­nopo­lowe­go, ręce sa­me wyj­mo­wały zim­ne har­na­sie z lodówki i aż rwały się po drodze, żeby je ot­worzyć i wypić... 

myśl • 21 maja 2012, 23:47

Po­pełnione błędy młodości to jed­na z ważniej­szych lek­cji, na­wet od pol­skiego czy ma­tema­tyki, jaką da­je nam życie. 

myśl
zebrała 10 fiszek • 27 kwietnia 2012, 12:33

Wierzę, że ludzie w końcu spoj­rzą na mnie przez pryz­mat te­go kim te­raz jes­tem, a nie kim byłam, tak nap­rawdę nie poz­nając już włas­ne­go od­bi­cia w lustrze. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 7 marca 2012, 01:54

* * *

Żyję dla chwi­li kiedy mogę za­palić, włączyć, którąś z płyt Pink Floydów i odpłynąć w zu­pełnie in­ny, od­legły świat, od­dać swo­je ciało i duszę mu­zyce i te­mu co wewnątrz mnie się budzi [...] — czytaj całość

opowiadanie • 6 marca 2012, 01:01

* * *

Wiele ra­zy zgu­biło mnie ucieka­nie przed życiem, choć cza­sem tyl­ko to wy­dawało się być dla mnie ja­kimś wyjściem. Raz pra­wie zu­pełnie uciekłam na drugą stronę, i choć już wcześniej byłam blis­ko niej [...] — czytaj całość

opowiadanie • 5 lutego 2012, 01:18

By człowiek w pełni zro­zumiał war­tość zdro­wia, mu­si go do­paść choroba. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 2 lutego 2012, 23:36

Miłość w moim wy­pad­ku jest jak cho­roba. Wy­niszcza moją psychikę i mój or­ga­nizm, bo próbuję za­bić ją różny­mi spo­soba­mi, które za­bijają po ko­lei co­raz więcej mnie. 

myśl
zebrała 4 fiszki • 24 stycznia 2012, 23:33

cherrymuffin

Leczę duszę z silnego przedawkowania rzeczywistości.

Partnerzy

Blok

Cy­taty.eu - afo­ryz­my i sen­ten­cje Cy­taty, afo­ryz­my, sen­nik Zamyslenie.pl, Aforyzmy i cy­taty

cherrymuffin

Użytkownicy
B C D
Pokaż
Kalendarz
Aktywność

21 września 2014, 17:19fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

19 września 2014, 20:44cherrymuffin sko­men­to­wał tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

19 września 2014, 16:42PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

18 września 2014, 12:10fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

10 września 2014, 16:52PetroBlues sko­men­to­wał tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

10 września 2014, 16:11fyrfle sko­men­to­wał tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

10 września 2014, 13:05cherrymuffin do­dał no­wy tek­st Wypijam kieliszek. Gorzka ciecz [...]

16 czerwca 2014, 12:16gorzkaczekolada sko­men­to­wał tek­st Znów pi­jany nad ra­nem [...]

16 czerwca 2014, 03:02RoxyRox sko­men­to­wał tek­st Znów pi­jany nad ra­nem [...]